top of page

TÁJÉKOZTATÁS ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

– ügyvédi tevékenységgel és kapcsolódó szolgáltatások nyújtásához, szerződéskötéshez, jogi képviselethez kapcsolódó személyes adatkezelés tárgyában –


KÁLLAY ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

A jelen tájékoztatást Kállay és Társa Ügyvédi Iroda (1124 Budapest, Dobsinai u. 19.) mint adatkezelő (továbbiakban:
„Ügyvédi Iroda”) bocsátotta ki a célból, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletének (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
megfelelően az általa nyújtott termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban az érintett rendelkezésére bocsássa az
adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb információkat.
Az adatkezeléssel kapcsolatos teljes körű tájékoztatást az Ügyvédi Iroda által kibocsátott, a személyes adatok kezelésére
vonatkozó Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: „Adatkezelési Tájékoztató”) tartalmazza.


I. AZ ADATKEZELŐ ÜGYVÉDI IRODA
Megnevezés: Kállay és Társa Ügyvédi Iroda
Székhely: 1124 Budapest, Dobsinai u. 19.
Adószám: 12251179-2-43
Statisztikai számjel: 12251179-
Elektronikus elérhetősége: www.kallay-iroda.hu
E-mail: titkarsag@kallay-iroda.hu
Telefon: +36-1-395-60-33
Fax: +36-1- 395-5055
Adatvédelmi felelős és elérhetősége Dr. Vermes Gabriella

Cím: 1124 Budapest, Dobsinai u. 19.
E-mail: drvermes@kallay-iroda.hu
Telefon: +36-1-395-60-33
Fax: + 36-1-395-50-55
Törvényes képviselők: Dr. Kállay Péter, Dr. Adámi Csaba


II. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az adatkezelés célja különösen:
a) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény
(„Pmt.”) szerinti azonosítás elvégzése;
b) Ügyvédi tevékenység körébe eső megbízások teljesítése
c)Megbízások teljesítésével érintett harmadik személyek azonosítása, e személyekkel kapcsolatfelvétel, kommunikáció,
megállapodások előkészítése/megkötése
d) Megbízási díj- és költségelszámolás, számlázás, behajtás
e) Ügynyilvántartás
f) Saját ügyviteli és jogszabályi kötelezettség szerinti iratkezelés
g) Ügyvéd tevékenységébe bevont, vagy azt elősegítő személyekkel kötött szerződések kötése, teljesítése, elszámolása
h) adatvédelmi megkeresések kezelése, intézése


III. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
GDPR 6. Cikk (1) bekezdés*
a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését
megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges,
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél (Megbízó) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges– pontjai;
* megfelelő aláhúzandó
különleges adatok esetében a GDPR 9. Cikk (2) bekezdés*
a) az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik, hogy az GDPR II. Fejezet 9. Cikk (1) bekezdésben említett tilalom nem
oldható fel az érintett hozzájárulásával,
f) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok
igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el
g) az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog alapján, amely arányos az elérni kívánt céllal,
tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek
biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő; – pontjai.
*megfelelő aláhúzandó


IV. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KATEGÓRIÁI


Az Ügyvédi Iroda kizárólag olyan adatokat kezel, amelyek a fenti célok érdekében elengedhetetlenek. Ennek megfelelően az
Ügyvédi iroda a következő adatokat kezelheti:
a) név; születési név
b) e-mail cím;
c) telefonszám, mobiltelefonszám
d) születési hely, idő, anyja neve
e) lakcím, tartózkodási hely
f) adóazonosító jel
g) személyi azonosító
h) beosztás
i) személyi igazolványszám, lakcímkártya száma,
Különleges adatok???


V. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA, AZ ADATOK CÍMZETTJEI
A személyes adatok az alábbi az Adatkezelővel tartós együttműködési megállapodásban dolgozó ügyvédi irodák részére
továbbításra kerülhetnek.


VI. A személyes adatok tárolásának időtartama
Megbízás időtartamáig, ezt követően az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Ügyvédi tv.”) 46§-ára és
53. §-ára figyelemmel, Megbízott a megbízással összefüggésben kezelésébe került adatokat a megbízás megszűnését követő öt
(5) évig, illetve elektronikus okirati forma esetén 10 évig, okirat ellenjegyzésével érintett dokumentum, adat esetében a megbízás
megszűnését követő tíz (10) évig köteles kezelni, megőrizni – összhangban a GDPR 6. Cikk (1) bekezdés c) pontjával,
különleges adatok esetén a 9. Cikk (2) bekezdés g) pontjával. A fenti időtartamok letelte után a személyes adatok az adatkezelő
nyilvántartásából automatikusan törlésre kerülnek.


VII. AZ ÖNT MEGILLETŐ JOGOK
Az Érintettet az adatkezelés kapcsán az alábbi jogosultságok illetik meg:


a) Átlátható tájékoztatáshoz való jog: az adatkezelést megelőzően és közben is joga van az Érintettnek arra, hogy a kezelt
adatokról és az adatkezelésről magáról is tájékoztatást kapjon, ennek része a jelen Tájékoztató is;
b) Tárolt adatokhoz való hozzáférés joga: az Érintett jogosult arra, hogy információt kérjen a róla tárolt adatokról és az
adatkezelés egyes elemeiről (különösen: adatkezelés léte, célja, jogalapja, kezelt adatok köre, adatkiadás harmadik személyek
részére, adattárolási idő, joggyakorlások módja, jogorvoslati lehetőségek, adatforrás, profilalkotás, automatizált döntéshozatal,
garanciák, stb.);
c) Helyesbítéshez való jog: téves adat esetén az Érintett kezdeményezheti az adat helyesbítését;
d) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog: az Érintett kérheti az adat törlését, ha:
- az adatra nincs szükség abból az eredeti célból, amiért azt gyűjtötték
- az Érintett az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja
- az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs más ok, jogalap az adatkezelésre
- az adatkezelés jogellenes
- jogi kötelezettség előírja a törlést
- az adatgyűjtésre információs társadalommal összefüggő szolgáltatás kínálásával kapcsolatban került sor;


e) Tiltakozáshoz való jog: közérdekű vagy jogos érdeken alapuló adatkezeléssel szemben az Érintett tiltakozhat; ebben az
esetben az Adatkezelő csak akkor jogosult az adatot továbbra is kezelni, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
melyek az Érintettel szemben elsőbbséget élveznek, vagy jogi igényérvényesítéshez kapcsolódnak. Közvetlen üzletszerzési
célból történő adatkezeléssel szemben bármikor lehet tiltakozni, és tiltakozás esetén az adat nem kezelhető tovább;
f) Adatkezelés korlátozásához való jog: jogellenesen kezelt adatok esetén, illetve a jogszabály által megengedett egyéb
esetekben kérhető az adatkezelés korlátozása;
g) Adathordozhatósághoz való jog: automatikus adatfeldolgozással kezelt, hozzájáruláson vagy szerződésen alapuló
adatkezelés esetén az Érintett jogosult az általa megadott adatok kiadását kérni tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban, és az adatot tetszés szerint továbbíthatja;
h) visszavonás joga: az Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.


Érintett fenti jogaival bármikor élhet. Az erre irányuló kérelmet az Érintett a 1124 Budapest, Dobsinai u. 19. címre küldött postai
küldeménnyel vagy a drvermes@kallay-iroda.hu e-mail címre tett írásbeli jelzéssel teheti meg. Az Ügyvédi Iroda tájékoztatja az
Érintetteket, hogy a hatályos jogszabályi előírások értelmében adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem köteles, de a fenti
elérhetőségeken adatvédelmi megbízott áll az Érintettek rendelkezésére.


Az Ügyvédi Iroda jogosult az Érintett beazonosítására a válaszadást megelőzően (annak ellenőrzése érdekében, hogy a kérés az
arra jogosulttól származik-e). Az Érintett Adatkezelő által nyilvántartott e-mail címéről beérkező megkereséseket az Ügyvédi
Iroda úgy tekinti, hogy az az Érintettől származik. Egyéb formában beérkező kérések esetén az Ügyvédi Iroda jogosult az
Érintettet más módon hitelesíteni (pl. megadott telefonszámon szóban érdeklődni az írásbeli kérelem valóságtartamáról, szóbeli
felkérésre írásbeli megerősítést kérni, vagy más, megfelelő beazonosítást kezdeményezni).


Az Ügyvédi Iroda a beérkezett kérelmeket megvizsgálja, és azokat haladéktalanul, de nem később, mint egy hónapon belül –
kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi, vagy azt (indokolással ellátva) elutasítja.
Az Ügyvédi Iroda a döntés eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja. A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a
megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Ügyvédi Iroda az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű
mértékű díjat számíthat fel.


Érintett az adatkezeléssel szemben bármikor élhet észrevétellel, panasszal az Ügyvédi Irodánál a fent megadott elérhetőségeken
(1124 Budapest, Dobsinai u. 19. szám alatti levélcímen vagy a drvermes@kallay-iroda.hu e-mail címen). Ezen kívül Érintett a
sérelmezett adatkezeléssel szemben jogosult bírósági eljárás megindítására is az Ügyvédi Iroda székhelye vagy az Érintett
lakóhelye szerinti bíróságon, mely eljárás illetékmentes, és melynek során a bíróság soron kívül jár el. A fentieken túlmenően
panasszal is élhet a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság előtt.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges –
naprakészségét. Erre tekintettel az Ügyvédi Iroda kéri az Érintetteket, hogy bármely, az Ügyvédi Iroda által rögzített személyes
adatában bekövetkezett változásról az Ügyvédi Irodát a lehető leghamarabb tájékoztatni legyenek szívesek.


IV. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, PROFILALKOTÁS
Tájékoztatjuk, hogy az Ügyvédi Iroda nem hoz kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntést Önnel kapcsolatban.
A rendelkezésre álló személyes adatok alapján az Ügyvédi Iroda nem alkot profilt Önről.


V. VISSZAÉLÉS-BEJELENTÉS
A visszaélés-bejelentő rendszert a Magyar Ügyvédi Kamara üzemelteti, elérhetősége: https://www.xn--mk-xka.hu/panaszbejelentes


Kelt: Budapest, 2023. augusztus 1.

bottom of page